SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/002 | 5000 Szolnok, Baross utca 37.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

HírekKözérdekű adatok🎓 MOODLEKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. ápr. 8.


Igazgatóság

  Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

  Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

  Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

   

  A gyermekétkeztetésben igénybe vehető normatív kedvezményeket és a kapcsolódó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

   

  A gyermekétkeztetésben való részvétel

  A gyermekétkeztetésben való részvételt a tanuló szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti írásban az erre a célra rendszeresített NYILATKOZAT megnevezésű nyomtatványon. A NYILATKOZAT-on meg kell adni a gyermek azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint azt, hogy mely étkezéseket kívánja a tanuló igénybe venni. A Nyilatkozat kitölthető:

  • A papír alapú nyomtatványt tollal kitöltve, a szülő/törvényes képviselő által eredetiben aláírva postai úton vagy személyesen az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére, vagy aláírást követően szkennelve az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző emailcímére kell eljuttatni. Az ügyintéző elérhetőségei megtalálhatóak a gyermeketkeztetes-szolnok.hu honlapon.
  • a Nyilatkozat letölthető a gyermeketkeztetes-szolnok.hu weboldalról is. Letöltést követően a nyomtatvány elektronikusan kitölthető. A kitöltött nyomtatványt ki kell nyomtatni, alá kell írni, majd postai úton vagy személyesen papíralapon, vagy szkennelve az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kell eljuttatni. Az ügyintéző elérhetőségei megtalálhatóak a www.gyermeketkeztetes-szolnok.hu honlapon.
  • Érvényes Szülői modulos regisztráció esetén amennyiben nem vált intézményt a gyermek a Nyilatkozat kitölthető a rendszerben. Nyomtatásra nincs szükség, a kitöltött nyomtatványt a Szülői modulban Igénybejelentésként kell elküldeni. Intézmény váltás esetén Új étkezőként kell felvinni a gyermeket. Ebben az esetben a rendszer elkészíti a nyomtatványt, elküldi a megadott e-mail címre és azt kell feltölteni.
  • Amennyiben még nem regisztrált a zipmeal.hu oldalon elérhető a közétkeztetési rendszer szülői modulja, ahol egy regisztrációs folyamat után web-es felületen van lehetőség a gyermek számára az étkezés megigénylésére. Ebben az esetben nyomtatásra nincs szükség. A gyermeknek a rendszerbe történő felvételéről email-ben értesíteni fogjuk. Ennek ügyintézési ideje hosszabb időt is igénybe vehet

  Tanév közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását vagy a regisztráció befogadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő tanuló számára. Amennyiben tanév közben a tanuló ki kíván lépni az iskolai gyermekétkeztetésből, vagy bármely, a NYILATKOZATON szereplő adat változik, azt a szülő/törvényes képviselő írásban vagy a szülői modulon keresztül köteles jelezni. Az erről szóló levelet szintén az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző számára kell eljuttatni, megjelölve benne a tanuló azonosításra alkalmas adatait, azt, hogy mely étkezéseket kívánják végleg lemondani/mely adatokban van változás, és azt, hogy mely naptól nem kérik az étkezést/történik a változás. Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk, leghamarabb a lemondás ügyintézőhöz történő eljuttatását követő tanítási naptól tudjuk a tanulót a gyermekétkeztetésből kiírni. A kilépés ténye nem érinti azt, hogy a kilépést megelőzően igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan még elszámolásnak van helye.

  Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére a következő elérhetőségek valamelyikén később bizonyítható módon írásban, emailben, sms-ben, stb. bejelenteni a honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy a szülői modulon keresztül jelezni.

  A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést. Az adott napon az ügyintéző felé 12:00-ig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 12:00 után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második tanítási napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

   

  Térítési díjak megállapítása

  Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes étkezések térítési díjának napi összegét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

  A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

  1. 100%-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a tanuló,
  • aki 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • az 1-8. évfolyamon és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz részt és nevelésbe vették, vagy
  • 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű képzésben vesz részt és utógondozói ellátásban részesül.
  1. 50%-os kedvezményben részesül az a tanuló, aki
  • 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű képzésben vesz részt és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • az 1-8. évfolyamon és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz részt és olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
  • az 1-8. évfolyamon és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz részt és tartósan beteg vagy fogyatékos.

  A kedvezményre való jogosultságot a gyermekétkeztetés igénylése történhet az alábbiak szerint:

  • papíralapon a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” című nyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatványt kitöltve, eredetiben aláírva postai úton vagy személyesen az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kell eljuttatni.
  • a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” című nyomtatvány letölthető a gyermeketkeztetes-szolnok.hu weboldalról is. Letöltést követően a nyomtatvány elektronikusan kitölthető. A kitöltött nyomtatványt ki kell nyomtatni, alá kell írni, majd postai úton vagy személyesen papíralapon az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kell eljuttatni.
  • A zipmeal.hu oldalon a szülői modulban van lehetőség a normatív kedvezmény igénylésére. A folyamatról részletes leírás található gyermeketkeztetes-szolnok.hu weboldalról is. A kitöltött nyomtatványt ki kell nyomtatni, alá kell írni, majd postai úton vagy személyesen papíralapon az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kell eljuttatni.

  Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben, ennek megfelelően kérjük, hogy a NYILATKOZAT kitöltésekor csak egy jogcímet jelöljön meg. Amennyiben tanév közben a jogosultsági jogcím változik, új NYILATKOZATOT kell kitölteni.

  A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozat 3 hónapnál nem régebbi másolatával,
  • nevelésbe vett, illetve utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének – a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti – igazolását.
  • amennyiben a tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 3 hónapnál nem régebbi másolatával,

  ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolással, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatával

  illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatával

  • három vagy több gyermeket nevelő család esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése, melyhez kérjük csatolni a kitöltött adatlapot a gyermekek számáról.

  A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:

  • a tizennyolc éven aluli,
  • a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,
  • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

  gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

  Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.

  A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának csökkenése esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

  A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

  Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás.

   

  A térítési díjról kiállított számla

  Az étkezésekről havonta előre készül számla.

  A szülői modul alkalmazása esetén a számla a szülői modulban tekinthető meg.

  Ha nem alkalmazza a szülői modult, akkor lehetőség van arra, hogy átutalás vagy csoportos beszedési megbízás fizetési mód esetén a térítési díjakról kiállított számlát elektronikusan e-mailben kérjék. Amennyiben az e-mailes postázást választják, a számla kiállítását követően haladéktalanul megküldjük azt az Ön által megadott e-mailcímre. A számlát ebben az esetben papír alapon nem küldjük meg. A számlát kinyomtatni nem szükséges, azt elektronikusan kell megőrizni. Amennyiben az elektronikus számla lehetőségével nem él, a számlát papír alapon, postai úton juttatjuk el az Ön által megadott postázási címre. A számla továbbításának választott módját a NYILATKOZAT-on kérjük megadni.

  Postai csekkes fizetési mód választása esetén a számlát a csekkel együtt postai úton juttatjuk el Önnek a megadott postázási címre.

   

  A térítési díj megfizetése

  A térítési díjat havonta előre számla ellenében kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. A fizetés történhet postai csekken, átutalással, azonnali bankkártyás fizetéssel, vagy csoportos beszedési megbízással. A fizetési módról a NYILATKOZAT-on kell a szülőnek döntenie.

  Postai csekk választása esetén kérjük a postázáshoz szükséges levelezési cím megadását. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban postai úton juttatjuk el Önnek.

  Átutalásos fizetési mód választása esetén kérjük a postázáshoz szükséges adatokat (levelezési cím/e-mail cím) megadni. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban az Ön választása szerint postai vagy elektronikus úton juttatjuk el Önnek.

  Csoportos beszedési megbízás választása esetén kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

  • az étkezési térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő fizetésére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kell megállapodást kötni.
  • amennyiben korábban már kötött megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságával az érintett tanuló étkezési térítési díjának csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a NYILATKOZAT-on elegendő megadnia a tanuló ügyfél azonosítóját, melyet a megállapodás mellékletében talál meg.
  • amennyiben az érintett tanuló vonatkozásában korábban nem kötött megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságával csoportos beszedési megbízásra, de az adott tanévben az érintett tanuló étkezési térítési díját csoportos beszedési megbízással kívánja fizetni, akkor kérem, hogy keresse az étkezéssel foglalkozó ügyintézőt, és igényelje tőle a szükséges nyomtatványokat. A megállapodás nyomtatványt 2 példányban kitöltve, aláírva, postai úton, vagy az étkezési ügyintéző munkatárson keresztül kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága (5000 Szolnok, Jósika u. 4.) számára. Az Igazgatóság által aláírt megállapodás egy példányát postai úton fogja megkapni. Ezt követően Önnek meg kell hatalmaznia a bankját, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága részéről érkező követeléseket teljesítse. Ezt személyesen intézheti a bankjánál, vagy banktól függően elektronikusan a bank internetes felületén (netbank) keresztül. Az ügyintézéshez szüksége lesz a Megállapodásban feltüntetett ügyfélazonosítóra. Mindaddig, amíg a Megállapodást aláírva nem kapta vissza, a banki ügyintézést nem tudja lebonyolítani. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban az Ön választása szerint postai vagy elektronikus úton juttatjuk el Önnek.

  Kérjük, hogy amennyiben korábban a tanuló vonatkozásában már kötött megállapodást az Igazgatósággal csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a tanuló ügyfélazonosítóját abban az esetben is adja meg a NYILATKOZAT-on, ha másik fizetési módra kíván áttérni.

  A tájékoztató visszavonásig érvényes.

   

   

   

  Péntek Ágnes

     igazgató

                Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat

                   Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

   

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Testközelben a DISZ-es társaság

  Testközelben a DISZ-es társaság

  Iskolánk aulájában május 15-én nagyon érdekes előadást láthattunk. A meghívott vendég a neurológus és szakpszichológus Donauer Nándor volt.

  2024. máj. 17.


  Tesz-vesz, utazik, dolgozik, nyelvet tanul…

  Tesz-vesz, utazik, dolgozik, nyelvet tanul…

  A Tesz-vesz Ifjúsági és Gyermek Alapítvány megismerteti a fiatalokkal a világot.

  2024. máj. 6.


  Végzősök köszöntése

  Végzősök köszöntése

  Kedves Végzős Diákok! Kedves Gépiparisok! "A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van." (Adamis Anna)

  2024. máj. 3.  Partnereink

  SZC logo

  Szolnoki Szakképzési Centrum


  Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

  5000 Szolnok, Baross utca 37.

  Telefon: +36 (56) 425-844

  E-mail: jendrassik@szolmusz.hu

  OM azonosító: 203056/002

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000779


  2024Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum